Pomoc

Wydanie kodu authinfo

Najszybszy sposób na uzyskanie kodu to wypełnienie wniosku o wydaniu kodu authinfo. Numer CSP, który należy podać, to CSP1534. prośby o wydanie kodów bezpośrednio do operatora domeny pod adres domeny@consultingservice.pl — prośba musi być wysłana z adresu e-mail, który jest podany w "danych abonenta domen". Kody są wysyłane na następny dzień roboczy po otrzymaniu prośby z prawidłowego adresu e-mail.

Do wniosku należy dołaczyć:

  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru

Skan poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy wysłać na adres: domeny@consultingservice.pl, — prośba musi być wysłana z adresu e-mail, który jest podany w "danych abonenta domen". Kody są wysyłane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu wniosku z prawidłowego adresu e-mail (w praktyce następuje to najczęściej jeszcze tego samego dnia lub na następny dzień roboczy).

Oceń przydatność: