Pomoc

Wydanie kodu authinfo

Aby otrzymać kod AuthInfo prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie kodu authinfo. Numer CSP, który należy podać, to CSP1534.

Do wniosku należy dołaczyć:

  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres:

Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3
02-796 Warszawa

Kody są wysyłane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu wniosku przez operatora domeny (w praktyce następuje to najczęściej jeszcze tego samego dnia lub na następny dzień roboczy).

Oceń przydatność: